Thorvaldsen

 
 
 

Bertel Thorvaldsen (1770-1844)